Contakts

Address of the hotel: Boryspil, 1/7 Botanicheskaya Str.,
tel. 044-592-03-98, 045-95-5-44-22, 045-95-6-43-73, 066-078-19-36
e-mail: ya.staravesha@bigmir.net, staravesha@ukr.net